ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

АКВАМОНТ ООД – ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020г.

1. През 2020г. изпълнявахме СМР по реконструкция на площадкови съоръжения на местни производствени предприятия, както и като като партньори на големи строителни компании по изграждане на улични водопроводни мрежи и специализирани монтажни работи по помпени станции и резервоари.

2020г. – Роконструкция на технологични тръбопроводи на „Огняново-К“АД общ.Пазарджик

2020г. – Площадкова мрежа и монажни работи по резервоар и канална помпена станция на обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци землище с. Дъбравите, община Белово”

2020г. – Площадков водопровод на административна и битова сграда и кабелна линия на складова база Биовет АД, гр. Пещера

2020г. – Реконструкция ПСОВ – Биовет АД, гр. Пещера

2020г. – СМР но обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ракитово – етапно строителство“

2020г. – СМР но обект „Рреконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово – етапно строителство“

2020г. – Услуги със строителна механизация но обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Граф Игнатиево с Ф90, Ф110 и Ф125“

2. През 2019г. концентрирахме усилия като подизпълнители по ВиК при изграждане на нови произвоствени предприятия в индустриалните зони на гр.Пловдив.

2019г. – Площадкови и сградни ВиК мрежи на обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси на МОТО-ПФОЕ ЕООД, гр. Пловдив”

2019г. – Площадкови ВиК на Цех за производство на машинни елементи в УПИ XXI – производствена и складова дейност, м-ст „Шипа“ по плана на с. Стряма, община Раковски”

2019г. – Площадкови ВиК на „Логистичен център и трафопост, В УПИ 80.297, търговски логистичен център, местност „Радиновски герен“, по КК на с. Царацово, Община „Марица“, гр. Пловдив”

2019г. – Площадкови ВиК на „Разширение на предприятие за производство на конструктивни и електрокомпоненти за самолетната индустрия”

2019г. – Площадкови ВиК на „Разширение на фабрика за производство на пластмаси, намираща се в УПИ Х-011343, кв. 11, м. Капсида в землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

2019г. – Уличен водопровод за питейно-битови нужди ф90 РЕHD /Първи етап/ в м.“Перселик“ в землището на с.Стряма общ.Раковски

2019г. – Площадкови ВиК на „Логистична и складова база за пакетирани промишлени стоки и офиси в УПИ 21.271 – производствена, складова, обществена и търговска дейност, местност „Герена“, землището на с.Марково, общ.Родопи”

2019г. – Изграждане на външен водопровод PE-HD за захранване на търговска зона Марица в землището на с. Бенковски, с. Радиново и с. Царацово, община Марица, област Пловдив

2019г. – Канализация DN500, имот № 03839.35.122, гр. Пловдив, индустриална зона, с. Радиново

2019г. Площадкови ВиК на „Цех за производство на печатни платки – гр. Пловдив”

2019 г. – Площадкови ВиК на „Складова база за промишлени стоки и административна сграда в УПИ 101.266, -складови, производ. и общ. обсл. дейности, землището на с. Царацово, общ. Марица”

3. През 2018г. освен като подизпълнители по ВиК в новоизграждащите се промишлени зони в гр.Пловдив изпълнявахме СМР като главен изпълнител по договори с инвеститори – „Биовет“АД гр.Пещера и „Вели СПА“ООД.

2018г. – Водопровод за минерална вода по плана на гр. Велинград за водоснабдяване на СПА хотел на „Вели СПА“

2018г. – Изграждане на нови външни водопроводи за промишлена зона в землището на с. Царацово, община Марица

2018г. – Площадков водопровод на „Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия в м. „Капсида“, с. Куклен – FARBA – І етап“

2018г. – Ремонт на съществуващо съоръжение на Биовет АД гр.Пещера

4. През 2017г. насочихме усилия към въвеждане на технология за изграждане на тръбопроводи от РЕ-Х тръби за гореща минерална вода с цел запазване на температурата на водата при дълги трасета.

2017г. – Площадкови ВиК на „Предприятие за производство на конструктивни и електрокомпоненти за авиоиндустрията Латекоер в УПИ 021048 – смесено предназначение, от масив 21, землище на с. Радиново, община Марица”

2017г. – Реконструкция на водопровод за минерална вода до комплекс „Старосел“ общ.Хисар.

5. През 2016г. се утвърдихме като партньори по ВиК на Главни изпълнители в новоизграждащите се промишлени зони в гр.Пловдив

2016г. – Площадкови и сградни ВиК на „Център за ремонт и поддържане на транспортни средства“ в УПИ 93.277 – сервизен център за тежкотоварни автомобили, масив 93, землището на село Царацово, община „Марица“

2016г. – Уличен водопровод по общински път свързващ същ.водопровод PE-HD 90 с новопроектирана връзка, водопроводна мрежа гр. Пловдив / с. Радиново

2016г. – Реконструкция на площадкови мрежи и съоръжения в УПИ – VІІ – Х – МОЛ – Галерия – гр. Пловдив