Поливни системи

България е в зона на непостоянно ниво на валежите, които са естествените източници на вода за растенията. Ето защо напояването е от особена важност за получаване на устойчиви добиви с високи качества на продукцията. От друга страна ние не разполагаме с богати водни ресурси, което заедно с климатичните промени изисква използването на технологии и системи за напояване с високо КПД и големи икономии на вода. В това отношение капковото напояване е без алтернатива. То представлява система от тръби за бавно и продължително подаване на вода и хранителни елементи в почвата, локализирано около коленовата система на растенията.
Напояването с автоматизирани поливни системи е създадено, за да имитира дъжда и по този начин да поддържа постоянна влажност в почвата, която нормално се губи чрез изпаряване и оттичане на водата.
Тези системи позволяват равномерно напояване на площите, без предозиране или недостатъчно подаване на вода, като поливането се извършва в най-подходящото време от денонощието, когато температурата на почвата, въздуха и водата се изравняват. Освен това чрез тях на растенията могат да се подават както вода, така и торове, лекарства и пр.

Всяка поливна система се състои от:

ВОДОИЗТОЧНИК – река, язовир, кладенец.

ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ – важно е да се избере помпа с подходящи параметри (дебит и напор), съобразени с поливната система. Помпата може да бъде хидравлична, горивна (бензин, дизел) или електрическа.

ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА – задължително условие е подаваната вода да бъде без механични примеси. Тяхното наличие ще компрометира работата на поливната система, като ще запуши разпръсквачите или капкообразувателите. Отделянето им се извършва чрез филтри, като съществуват няколко вида филтри (мрежести, дискови, хидроциклонни, пясъчни и др.).

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА – предназначението на тази система е да транспортира водата до растенията. За целта се използват полиетиленови тръби с подходящи диаметри. За свързване на тръбите и направа на разклоненията се използват фитинги, а за отделяне на водни количества – водовземни скоби. Тръбите най-често се полагат на дълбочина от 0.3 до 0.8 м.

МЕХАНИЗМИ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ПОЛИВАНЕ – водата от разпределителната мрежа се подава под налягане към растенията. Те биват различни видове в зависимост предназначението на поливната система (за паркове или за селското стопанство), в частност от типа на растенията, големината на зоните за поливане и необходимите водни количество.

АКСЕСОАРИ – те се използват за автоматизиране на системата и правилното разпределение на наличните водни количества. Към тях спадат:

  • Програматори – управляват поливния процес;
  • Клапани – задействат се чрез получаване на електрически сигнал от програматора и се отварят или затварят, за да пуснат или спрат подаването на вода към определена зона.
  • Сензори за дъжд – отчитат влагата в почвата, внесена от дъждовете, и спират поливния цикъл в случай на дъжд. Така се пести водаи се избягва прекомерно напояване.

Проектиране

Правилното проектиране на поливната система е от изключителна важност за постигане на равномерно покритие без образуване на сухи зони или заблатени участъци. При разполагане на два разпръсквача прекалено далеч един от друг се наблюдават места, които получават по-малко от необходимото количество вода и обратно. Резултатът е получаване на петна от по-светли (изсъхване) и по-тъмни (заблатяване) зони.

Проектът има за цел да прецени и при необходимост раздели територията на отделни зони. Това се налага, когато имаме различни насаждения, изискващи индивидуален тип напояване, или когато наличното водно количество не достига за поливане на цялата площ. В този случай чрез зониране на терена и монтиране на клапани на разпределителната мрежа наличната вода се насочва последователно към всяка отделна зона.

За правилното изготвяне на проекта са необходими следните изходни данни:

  • Вида на насажденията;
  • Скица с размери и площи на терена;
  • Параметри на водоизточника – налично водно количество и напор;
  • Наличие на електрическо захранване.

Добрия проект и избора на подходяща поливна система са от първостепенна важност за задоволяване на нуждите от вода на растенията и поддържане на постоянно ниво на влажнаст в почвата. Освен това добре работещата поливна система осигурява големи икономии на вода, електроенергия и други ресурси, както и добри условия за развитие на културите и от там повишаване на добивите. Не е без значение и свободното време, което тя ще предостави на собственика.

Различаваме два основни типа поливни системи:

  • За паркове, градини, спортни терени и частни тревни и цветни площи (ландшафтно напояване);
  • За селскостопански нужди (капково напояване, дъждуване, мъглуване, оросяване в полета и оранжерии).