За селското стопанство

Tози тип поливни системи е строго индивидуален за всеки обект. Все пак видовете поливни инсталации се категоризират в няколко характерни типа. При нужда и интерес от страна на инвеститор се изготвят няколко типа, които са най-подходящи за дадения клиент. Основните неща, които трябва да се знаят предварително при изготвяне на проект са следните:
· Каква култура ще бъде отглеждана?
· Какви са климатичните условия?
· Каква е наличната вода?
· Колко е достъпна водата?
· Типа терен – равнинен или хълмист?
· Типа почва – глинеста или песъклива?
· Колко месеца в годината има нужда от напояване?
· Последствия от прекратяване на напояването за известен период от време.
Основните видове аграрно напояване биват два: гравитачно и напорно.
Гравитачното напояване, се използва в случаите, когато водоизточника се намира на по-горна кота спрямо напояваното поле. То бива няколко вида:

 1. Гравитачно напояване чрез вади. Изкопават се вади, по които тече водата и достига до корените на растенията.
 2. Гравитачно напояване чрез тръби. Инсталира се сплринклерна система на тръбна разгъвка , като се съобразява факта, че тя работи на даден напор като трябва той да съответства на напора създаден от разликата между котите в началото на водоизточника и котата на всеки спринклер.

Напорното напояване се използва при в случаите, когато разликата между котата на водоизточника и поливната система е малък и недостатъчен. Използват се помпи които произвеждат напора, нужен на дадената поливна система да функционира правилно. Има няколко варианта за водоизточник.

 • Водохващане от река. Ако в близост до напояваните площи има река водохващането може да се направи там, като се изгради помпена станция в непосредствена близост до реката, която черпи вода от нея.

 • Сондаж. Ако до напояваните площи няма естествен водоизточник, такъв може да се направи изкуствено с помощта на сондажи и резервоари. Първо се изследва района за възможността з направа на сондаж. След това се изкопава сондажа и се поставя сондажна помпа, която изпомпва вода в резервоар, от който друга помпена станция нагнетява вода във поливната система.

Смесения тип напояване изисква направата на горен изравнител. Това е изкуствено създадено езеро в което се изпомпва вода от река на горна кота, от където по гравитачен път се доставя до поливната система. Този тип напояване е доста скъп, съответно се използва много рядко.
Тъй като напорното напояване е най-известния тип напояване, представяме няколко типа системи, които работят с помпени станции и съответен минимален напор и дебит.
Фиксирани разпръсквачи

 • Неудобни са от гледна точка на това , че са фиксирани и при смяна на посевната култура може да се наложи смяна на местоположението на поливната система.
 • Използват много голямо количество вода, но не доставят равномерно на посева.
 • Основно предимство е че могат да бъдат използвани на хълмисти райони където мобилните системи не са удачни.
 • Поради възможността от целогодишна употреба, може да предпазим посевите от измръзване, тъй като наличието на вода по повърхността (независимо дали е замръзнала или не) гарантира, че температурата няма да падне под 0 градуса

Мобилните разпръсквачи биват няколко вида:

 • Тръбно-ролкови системи- системи за напояване които се състоят от ролка тръба, поставена в каросерия с две колела и един разпръсквач. Метода за поливане е следния. Единия край на тръбата се закача за водоизточника след което превозно средство дърпа  (в двете посоки) каросерията на тръбно-ролковата система и тя полива.

 • Напоителен уред въртящ се около основата си- тези уреди се монтират на място след което могат да бъдат демонтирани само ако се местят на друго място за напояване. Те представляват едно или две рамена въртящи се около една ос (пивот). Рамената могат да достигнат дължина до 2 км. На всеки 50 м. от рамото има колела. При избор на такъв тип напояване трябва да се има предвид вида на водоизточника и загубите при пренасяне на водата до последния разпръсквач от рамото.

 • Успоредна напоителна система- представлява едно рамо което се движи успоредно в напояваната площ. Принципа на действие е същия като при този на уреда, който се върти около оста си. Разликата е, че с успоредния апарат могат по-прецизно да се напояват площи с правоъгълна форма.

Капково напояване
За многогодишни култури, като лозя, овощни градини, храстова растителност доста успешно се използва капковото напояване. То се характеризира с това, че загубите от изпаряване са много малки тъй-като водата се доставя непосредствено до корените на растенията. При този вид напояване не трябва да се прави компромис със водоизточника и изискванията за налягането. Този тип напояване максимално улеснява инвеститора от гледна точка на поддръжка и спестява максимално много количеството на водата.

Какво представлява  капковото напояване?

Капковото напояване е система за подаване на филтрирана вода, торове и лекраства върху или в почвата. По този начин се поддържа постоянно високо ниво на влага в нея, което влияе благоприятно на растенията. Директните загуби от изпарения на вода са минимални и няма намокряне на листната маса. Така се реализират значителни икономии на вода и се опазват самите култури от заболявания. Освен това нараства ефективността от разпръскването на инсектициди, хербициди и др. Подобрения водно-въздушен и хранителен режим води до по-високи и по-качествени добиви. При зеленчуците добивите се увеличават с 50 до 80%, при овощките – от 30 до 60%, при лозята – между 30 и 50%. Капковото напояване може да се прилага при различни терени, през цялото денонощие и при всякакви метеорологични условия.

Системата на капково напояване позволява пълна автоматизация и управление на водния и хранителен режим на растенията. Изисква  се сравнително ниско налягане и постоянни водни количества при висок коефициент на полезно действие. При тази система се използват тръби с диаметър от 20 до 40 мм, в които заводски са инсталирани специални капкоотделители. С тяхна помощ водата излиза по цялата дължина на тръбата под формата на капки с еднакво количество и налягане.

При този метод са елиминирани недостатъците на другите видове поливни системи:

 • Ерозия и сплъстяване на почвата;
 • Влошаване качеството на продукцията вследствие увреждане на растенията от болести и плевели;
 • Трудоемкост и енергоемкост;
 • Голям разход на вода с високо налягане;
 • Неравномерно напояване на почвата;
 • Големи разходи.

В сравнение с гравитачното напояване и дъждуването тази система има следните основни предимства:

 • Задоволява всички нужди от вода на растенията;
 • Висока икономия на вода (30-60%) – подава се на порции точно до корена на културата;
 • Възможност за пълно автоматизиране на поливния процес;
 • Повишаване на добивите;
 • Не се развива плевелна растителност;
 • Не се мокрят листната маса и плодовете на растенията;
 • Поддръжа постоянно ниво на влажност на почвата – напояването е бавно и продължително;
 • Равномерно напояване по дължината на капкоотделителната тръба;
 • Възможност за бърз и лесен монтаж и демонтаж.

Основни елементи на системата:

 • ВОДОИЗТОЧНИК  – река, напоителен канал, езеро, сондаж и пр.;
 • ПОМПЕНА УРЕДБА – електрическа, бензинова, дизелова, хидравлична помпа;
 • ФИЛТЪРЕН МОДУЛ – хидроциклонни, мрежести, дискови и др.филтри;
 • МОДУЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ТОРОВЕ И ХЕРБИЦИДИ – висока ефективност с ниски разходи;
 • ВОДОПРЕНОСНА МРЕЖА – магистрални довеждащи и разпределителни тръбопроводи;
 • КАПКООТДЕЛИТЕЛНИ МАРКУЧИ – с различни разстояния между капкообразувателите, с различни диаметри за различно налягане, могат да бъдат едносезонни или многосезонни.