02.10.2016

ОП на КСБ – Пазарджик, проведе редовно Общо отчетно-изборно събрание. Досегашният председател на Областното представителство – инж. Евтим Янев, запозна присъстващите с отчет за дейността на ОП – Пазарджик, за изминалата година.

Поради изтичане мандата на председателя, на Областния и Контролен съвет се проведе избор на ново ръководство за следващите три години. След представяне на номинациите бе проведено гласуване, при което за председател на ОП на КСБ – Пазарджик, с пълно мнозинство бе избран инж. Любомир Келчев, управител на „Аквамонт“ ООД.